VOP a DOPRAVA

Cena dopravy

Hmotnost balíku Cena bez DPH Cena s DPH
do 20 kg 500 Kč 605 Kč
20 - 50 kg 1 000 Kč 1 210 Kč
50 - 100 kg 1 500 Kč 1 815 Kč
100 - 150 kg 2 000 Kč 2 420 Kč
Nad 150 kg Zdarma

 

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1. 6. 2023

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.superrozvadece.cz (dále též jen "ochod").

Prodávající je obchodní společnost SUPER rozvaděče s.r.o., se sídlem Na Klášteře 33, 266 01 Beroun; IČO: 14349876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně se spisovou značkou: C 127918.

Kupující je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, který nakupuje zboží prostřednictvím obchodu.

Kupní smlouva

Kupující řádně vyplní objednávku, zaškrtne souhlas s VOP v posledním kroku objednávky a tu následně potvrdí. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s VOP seznámil včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká ve chvíli, kdy kupující dostane potvrzení své objednávky od prodávajícího. Veškerá prezentace zboží v obchodu je pouze informativního charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Při objednání zboží postupuje kupující následovně:

  1. Kupující vloží vybrané zboží do nákupního košíku.
  2. Vyplní do objednávkového formuláře své firemní údaje a dodací adresu a zvolí způsob dodání a platby.
  3. Před zasláním závazné objednávky může kupující objednávku zkontrolovat a změnit již vyplněné údaje. Závaznou objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz stvrzující uzavření objednávky.
  4. Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu, že objednávku obdržel, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující v objednávce uvedl.
  5. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu přijetí objednávky. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout a může ji zrušit nebo její část.

Kupující si sám hradí náklady, které mu vznikly při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení), přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Smlouva včetně těchto VOP je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.

Povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději v okamžiku dodání zboží, splní prodávající tím, že doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu výše uvedené přijetí objednávky.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti TOPTRANS EU, a.s. (dále jen TOPTRANS). Dodávka se provádí v rámci České republiky. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v obchodu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, je vypočtena po uzavření objednávky individuálně pro každou objednávku zvlášť. Orientační cena činí 1000 Kč. Tato cena je přičtena při uzavření objednávky, je-li zvolena přeprava dopravcem a nikoliv osobní odběr. Reálná cena dopravy je pro každou objednávku vypočtena individuálně. Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výší bude zákazník seznámen před odesláním objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován jen jednou.

Odeslání zboží prostřednictvím dopravce TOPTRANS proběhne do 14 dnů od připsání částky dle vystavené faktrury na bankovní účet naší společnosti.

V případě volby dopravy Osobní odběr je možné objednávku vyzvednout do 14 dní po připsání částky dle vystavené faktrury na bankovní účet naší společnosti ve skladech společnosti A-Z TRADERS s.r.o. Adresa skladů pro osobní odběr:

  • SUPER rozvaděče s.r.o.
  • Hýsko u Berouna, PSČ 267 06, u.l. Na Krétě, GPS: 49.9867778N, 14.0488758E

Přijímat platbu hotově není možné ani v případě osobního odběru. Platbu je možné provést pouze prostřednictvím fakturace, kterou vystavujeme pro každou objednávku.

Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci obchodu jsou uvedeny bez DPH. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě vystavené faktury společností SUPER rozvaděče s.r.o.

Ochrana osobních údajů

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu, a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Ostatní ustanovení 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, https://www.coi.cz Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů. Prodávající může souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci ve věcech v působnosti dle zákona o ochraně spotřebitele, případně na věcně příslušný živnostenský úřad ve věcech v působnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, nebo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, se sídlem Květná 15, 603 00 Brno, IČO: 75014149, https://www.szpi.gov.cz, ve věcech v působnosti zejména zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese: https://www.coi.cz/informace-o-adr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Reklamační řád / podmínky reklamace

  • Na zboží poskytujeme standardní záruku 2 roky.
  • Reklamované zboží je zapotřebí zaslat zpět na naši adresu s přesným popisem závady na adresu: Na Klášteře 33, 266 01 Beroun.
  • Reklamace je zpravidla vyřešena do 30 kalendářních dnů.

Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím políčka u odkazu na VOP v objednávkovém formuláři kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku.

Pokud se jakékoliv ustanovení smlouvy včetně těchto VOP, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení smlouvy. V takovém případě se prodávající a kupující zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením; v případě, že se v přiměřené době nedohodnou, tak se použije příslušné zákonné ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2023.